ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΜΕ1/2023 με τα παραρτήματα – Λήψη αρχείου:  Ψ1ΒΡΘΟΧ-343

Περίληψη ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ’ αριθμ. ΣΜΕ1/2023 – Λήψη αρχείου:6ΗΝ5ΘΟΧ-ΒΝΝ

 Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι έως και 24/7/2023

 

Αίτηση για τη ΣΜΕ12023 – Λήψη αρχείου:  ΣΜΕ12023 ΑΙΤΗΣΗ