ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Θεσσαλίας προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, από πλευράς βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής σε ευρώ, για την ανάδειξη αναδόχου για την «Υποστήριξη των Υπηρεσιών του ΠΤΑ Περιφέρειας Θεσσαλίας», για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους (CPV 75120000-3). Ο ετήσιος προϋπολογισμός είναι […]

Read More »

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΜΕ1/2023 με τα παραρτήματα – Λήψη αρχείου:  Ψ1ΒΡΘΟΧ-343 Περίληψη ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ’ αριθμ. ΣΜΕ1/2023 – Λήψη αρχείου:6ΗΝ5ΘΟΧ-ΒΝΝ  Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι έως και 24/7/2023   Αίτηση για τη ΣΜΕ12023 – Λήψη αρχείου:  ΣΜΕ12023 ΑΙΤΗΣΗ  

Read More »

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΟΧ12023

Πίνακας Κατάταξης και Βαθμολογίας Υποψηφίων, Κωδ.Θέσης 101, Κατηγορίας ΠΕ: ΨΜΑΚΘΟΧ-ΕΚΛ (1) Πίνακας Κατάταξης και Βαθμολογίας Υποψηφίων, Κωδ.Θέσης 102,  Κατηγορίας ΤΕ:ΨΝΦΡΘΟΧ-7Β6 (1) Πίνακας Προσληπτέων, Κωδ.Θέσης 101 και 102, ΠΕ και ΤΕ :Ρ6Σ6ΘΟΧ-ΒΨΚ (1) Πίνακας Απορριπτέων Υποψηφίων, Κωδ.Θέσης 101,  Κατηγορίας ΠΕ: 6ΕΞ9ΘΟΧ-ΡΧ2 Πίνακας Απορριπτέων Υποψηφίων, Κωδ.Θέσης 102,   Κατηγορίας ΤΕ:ΨΨΒΤΘΟΧ-ΑΣΨ   Διευκρινίζεται ότι κατά των πινάκων αυτών, επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση […]

Read More »

LIFE21-NAT-IT-LIFE DREAM

Programme: Programme for Environment and Climate Action (LIFE) Title of the Project: Deep REef restoration And litter removal in the Mediterranean sea – Acronym: LIFE21-NAT-IT-LIFE DREAM Duration: 01/09/2022 – 31/08/2027 Total Budget: € 5.308.472,89€       The Marine Deep Reefs are fundamental benthic habitats recognized for acting as CO2 sinks and attracting highly diverse […]

Read More »

LIFE21-NAT-IT-LIFE DREAM

Πρόγραμμα Δράσης για το Περιβάλλον και το Κλίμα (LIFE) Τίτλος του έργου: Αποκατάσταση βαθέων υφάλων και απομάκρυνση απορριμμάτων στη Μεσόγειο θάλασσα -Ακρωνύμιο: LIFE21-NAT-IT-LIFE DREAM Διάρκεια: 01/09/2022 – 31/08/2027        Συνολικός Προϋπολογισμός: € 5.308.472,89 € Οι θαλάσσιοι βαθείς ύφαλοι είναι θεμελιώδεις βενθικοί βιότοποι που αναγνωρίζονται ότι δρουν ως καταβόθρες CO2 και προσελκύουν πανίδα με […]

Read More »

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ1/2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ1/2023 – Λήψη αρχείου:  ΩΔΟ9ΘΟΧ-ΧΨΨ  Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από 18/2/2023 έως και 28/2/2023 Περίληψη ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ1/2023 –  Λήψη αρχείου:  ΩΝΗΦΘΟΧ-172 Μπορείτε επίσης να κατεβάσετε τα παρακάτω: Αίτηση για τη ΣΟΧ12023  : ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ 1 ΠΕ ΤΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ  

Read More »

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ1/2022

Πίνακας Κατάταξης και Βαθμολογίας Υποψηφίων, Κωδ.Θέσης 101, Κατηγορίας ΠΕ: 6Α01ΘΟΧ-5ΜΔ Πίνακας Κατάταξης και Βαθμολογίας Υποψηφίων, Κωδ.Θέσης 102,  Κατηγορίας ΤΕ:ΨΚΝ2ΘΟΧ-ΠΔ9 Πίνακας Προσληπτέων, Κωδ.Θέσης 101 και 102, ΠΕ και ΤΕ :66ΗΝΘΟΧ-ΤΒΚ Πίνακας Απορριπτέων Υποψηφίων, Κωδ.Θέσης 101,  Κατηγορίας ΠΕ: ΩΜ46ΘΟΧ-8ΡΣ Πίνακας Απορριπτέων Υποψηφίων, Κωδ.Θέσης 102,   Κατηγορίας ΤΕ:Ψ62ΦΘΟΧ-ΓΛ3  

Read More »