Πρόσληψη πέντε ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πέντε (5) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Ανακοίνωση

Περίληψη Προκήρυξης

Παράρτημα Γλωσσομάθειας

Παράρτημα γνώσεων Η/Υ

Έντυπο Αίτησης