Σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Download: Ανακοίνωση

Download: Περίληψη

Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Αιτήσεων: 11/02/2019