ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Θεσσαλίας προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, από πλευράς βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής σε ευρώ, για την ανάδειξη αναδόχου για την «Υποστήριξη των Υπηρεσιών του ΠΤΑ Περιφέρειας Θεσσαλίας», για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους (CPV 75120000-3).

Ο ετήσιος προϋπολογισμός είναι 133.000 ευρώ άνευ ΦΠΑ.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr (α/α ηλ. διαγωνισμού: 349270).
Η ημερομηνία λήξης της ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών είναι η Δευτέρα 03.06.2024 και ώρα 15:00.
Η ημερομηνία αποσφράγισης του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά», την Τετάρτη 05.06.2024 και ώρα 11:00 πμ.

Μπορείτε να κατεβάσετε την Περίληψη της Διακήρυξης  εδώ