ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ1/2022

Πίνακας Κατάταξης και Βαθμολογίας Υποψηφίων, Κωδ.Θέσης 101, Κατηγορίας ΠΕ: 6Α01ΘΟΧ-5ΜΔ

Πίνακας Κατάταξης και Βαθμολογίας Υποψηφίων, Κωδ.Θέσης 102,  Κατηγορίας ΤΕ:ΨΚΝ2ΘΟΧ-ΠΔ9

Πίνακας Προσληπτέων, Κωδ.Θέσης 101 και 102, ΠΕ και ΤΕ :66ΗΝΘΟΧ-ΤΒΚ

Πίνακας Απορριπτέων Υποψηφίων, Κωδ.Θέσης 101,  Κατηγορίας ΠΕ: ΩΜ46ΘΟΧ-8ΡΣ

Πίνακας Απορριπτέων Υποψηφίων, Κωδ.Θέσης 102,   Κατηγορίας ΤΕ:Ψ62ΦΘΟΧ-ΓΛ3