Απάντηση σε διευκρινιστική ερώτηση που αφορά την με α.π.4740/31-8-2021 διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ενός (1) καινούριου επιβατικού οχήματος του Π.Τ.Α. Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Απάντηση σε διευκρινιστική ερώτηση που αφορά την με α.π.4740/31-8-2021 διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ενός (1) καινούριου επιβατικού οχήματος του Π.Τ.Α. Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Σε απάντηση της με α. π. 4796ΠΤΑ /2-9-2021 διευκρινιστικής ερώτησης για την με α.π.4740/31-8-2021 διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ενός (1) καινούριου επιβατικού οχήματος του Π.Τ.Α. Περιφέρειας Θεσσαλίας ενημερώνουμε ότι τα πιστοποιητικά της διακήρυξης α)Πιστοποιητικό από ανεξάρτητο οργανισμό σχετικά με την εφαρμογή προτύπου διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2015 ή ισοδύναμο και β) Πιστοποιητικό από ανεξάρτητο οργανισμό σχετικά με την εφαρμογή προτύπου περιβαλλοντικής διαχείρισης ποιότητας 14001:2004 ή ισοδύναμο  αφορούν το εργοστάσιο κατασκευής του αυτοκινήτου ή την εταιρεία που συμμετέχει στο διαγωνισμό.

Μπορείτε να κατεβάσετε την απάντηση εδώ