Αποτελέσματα Προκήρυξης ΣΟΧ 1/2017

Πίνακας Κατάταξης και Βαθμολογίας Υποψηφίων Κατηγορίας ΠΕ: Λήψη Αρχείου

Πίνακας Απορριπτέων Υποψηφίων Κατηγορίας ΠΕ: Λήψη Αρχείου

Πίνακας Κατάταξης και Βαθμολογίας Υποψηφίων Κατηγορίας ΤΕ: Λήψη Αρχείου

Πίνακας Απορριπτέων Υποψηφίων Κατηγορίας ΤΕ: Λήψη Αρχείου

Πίνακας Κατάταξης και Βαθμολογίας Υποψηφίων Κατηγορίας ΔΕ: Λήψη Αρχείου

Πίνακας Απορριπτέων Υποψηφίων Κατηγορίας ΔΕ: Λήψη Αρχείου