Πρόσληψη δύο ατόμων στο πλαίσιο του Προγράμματος BLUEMED

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ στο πλαίσιο του Προγράμματος Διακρατικής Εδαφικής Συνεργασίας MED BLUEMED.

ΑΔΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Ω1ΧΙΘΟΧ-8ΟΖ & ΚΗΜΔΗΣ 17PROC002396053

ΑΔΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ : 640ΙΘΟΧ-Σ2Φ &  ΚΗΜΔΗΣ 17PROC002396115

Ημερομηνία υποβολής αιτήσεων από 13/12/2017 μέχρι 22/12/2017.

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος

Περίληψη Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος