Υποστήριξη

Μεταξύ των αρμοδιοτήτων του Π.Τ.Α είναι, επίσης, η υποστήριξη του έργου της Εκτελεστικής Επιτροπής, η τεχνική υποστήριξη της Περιφέρειας στον τομέα εκπόνησης μελετών και ερευνών, η ταμειακή του διαχείριση, η συμμετοχή σε προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και λοιπές αρμοδιότητες.