ΙΔΡΥΣΗ

Τo Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Θεσσαλίας ιδρύθηκε το 1997, σύμφωνα με το Ν.2218/94, όπως τροποποιήθηκε με το Ν.2307/95 άρθρο 12 παρ.10 και με το Ν.2503/97 άρθρο 4 παρ.3., και εποπτεύεται από το Υπουργείο Εσωτερικών. Είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου και διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και τον Πρόεδρο. Με την εφαρμογή του Προγράμματος Καλλικράτης, Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης», από 1.1.2011, η λειτουργία των Περιφερειακών Ταμείων Ανάπτυξης διέπεται από τα άρθρα 190 έως 193.