ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης EUROPE DIRECT αποτελεί ένα από τα κύρια εργαλεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για την ενημέρωση των Ευρωπαίων πολιτών σχετικά με την ΕΕ και τις προτεραιότητες της ΕΕ καθώς και για την προώθηση της συμμετοχικής άσκησης της ιδιότητας του πολίτη σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.
Το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης EUROPE DIRECT είναι η υπηρεσία, που παρέχει σε όλους τους πολίτες τη δυνατότητα να λαμβάνουν άμεσα πληροφορίες, συμβουλές και απαντήσεις σε ερωτήματα σχετικά με τα όργανα, τη νομοθεσία, τις πολιτικές και τα προγράμματα της Ε.Ε., καθώς και τις δυνατότητες κοινοτικής χρηματοδότησης.