ΕΘΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

Χρηματοδότηση από εθνικούς πόρους σκέλους του Π.Δ.Ε. .

Το σκέλος του Π.Δ.Ε. που χρηματοδοτείται αποκλειστικά από εθνικούς πόρους περιλαμβάνει, ενδεικτικά, τις εξής κατηγορίες:

Επενδυτικές δραστηριότητες των ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού.
Ενισχύσεις των ιδιωτικών επενδύσεων στο πλαίσιο υλοποίησης των αναπτυξιακών νόμων.
Δαπάνες για την αποκατάσταση ζημιών και τη χορήγηση ενισχύσεων σε πληγέντες από σεισμούς και άλλες καταστροφές.
Δαπάνες για δραστηριότητες κοινωνικού χαρακτήρα
Η ενίσχυση του ΟΑΕΔ για την καταπολέμηση της ανεργίας κ.α.
Το Π.Τ.Α. Θεσσαλίας έχει οριστεί ως υπόλογος διαχειριστής των έργων της Περιφέρειας Θεσσαλίας που χρηματοδοτούνται από τους εθνικούς πόρους του Π.Δ.Ε. Για τα έργα αυτά, επιδιώκεται να έχουν χαρακτήρα ολοκληρωμένων παρεμβάσεων σε περιφερειακό επίπεδο αλλά και να λειτουργούν συμπληρωματικά με τα συγχρηματοδοτούμενα έργα του Π.Δ.Ε. με απώτερο στόχο την επίτευξη πολλαπλασιαστικών αποτελεσμάτων.