ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

Τα απαιτούμενα στάδια για την ολοκλήρωση μιας πληρωμής από το Π.Τ.Α. Θεσσαλίας, συμπεριλαμβανομένων και αυτών των λοιπών εμπλεκόμενων φορέων, περιγράφονται ως εξής:

 • Εισαγωγή Λογαριασμού του έργου στο Π.Τ.Α. Αποστέλλεται από την εκάστοτε Διευθύνουσα Υπηρεσία ο λογαριασμός πιστοποίησης του εν λόγω έργου.
  • 1ος λογαριασμός
   • Εισαγωγή στοιχείων εργολαβίας στο μηχανογραφικό σύστημα
   • Έλεγχος φακέλου, όπου ελέγχεται η διαδικασία του διαγωνισμού
   • Επικοινωνία με τον ανάδοχο ή/και την υπηρεσία διαχείρισης για τη συμπλήρωση του φακέλου.
  • Επόμενοι λογαριασμοί
   • Εισαγωγή στοιχείων λογαριασμού στο μηχανογραφικό σύστημα
 • Αποστολή Αιτήματος προς την υπηρεσία Διαχείρισης. Αιτούμαστε την επιλεξιμότητα των δαπανών και γενικότερα τη σύμφωνη γνώμη για την υλοποίηση της πληρωμής.
 • Εισήγηση από την Υπηρεσία Διαχείρισης. Μας αποστέλλεται εισηγητικό από την εκάστοτε Υπηρεσία Διαχείρισης με τη σύμφωνη γνώμη της και το επιλέξιμο ποσό πληρωμής.
 • Εντολή Πληρωμής. Πραγματοποιείται έλεγχος του υπολοίπου κατανομής χρηματοδότησης, καθώς και των διαθέσιμων φύλλων επιταγών του εν λόγω έργου και δημιουργείται Εντολή Πληρωμής που συνυπογράφουν οι Υπόλογος – Τμηματάρχης – Διευθυντής και Πρόεδρος του Δ.Σ. του Π.Τ.Α. (ως διατάκτης).
 • Επικοινωνία με ανάδοχο. Τηλεφωνική ή με φαξ για την προσκόμιση των δικαιολογητικών πληρωμής.
 • Πληρωμή αναδόχου. Πραγματοποιείται έλεγχος των δικαιολογητικών πληρωμής (ανάλογα με την περίπτωση) και ολοκληρώνεται η πληρωμή του αναδόχου με έκδοση επιταγής ημέρας της ΤτΕ με την συνυπογραφή του υπολόγου και του Διευθυντή.